Kunde:

Danmarks Tekniske Universitet

Sted:

DTU Bygherre og drift

Størrelsesorden:

+5 mia. DKK

Omfang:

+40 igangværende projekter

Tværgående risikostyring på byggeproj. til 5 mia.

DTU har fået opdateret deres risikostyringsværktøjer til PL- og porteføljestyring – og har i processen besluttet sig for også at systematisk indsamle erfaringer for at sikre en løbende optimering af egne byggeprocesser.

DTU står i disse år med en stor portefølje af løbende byggeprojekter på Campus. De ønskede derfor at opdatere deres risikostyringsværktøj – dette på en måde så det fortsat var brugerdrevet, genkendeligt og let tilgængeligt for DTU’s bygherre-og driftsorganisation. 

Tværgående risikostyring iværksat, med fastholdt pl-ejerskab

CK&CO har stået for såvel en opdatering af værktøjet som en udrulning i DTU’s organisation.

Erfaringsmæssigt er grundlaget for en succesfuld forandring af praksis frem mod at blive en mere lærende organisation, at inddrage særligt projektlederne i hele udviklingen og implementeringen af et nyt værktøj.

CK&CO har derfor haft DTU’s ledelse og projektledere tæt involveret i arbejdet, og har derigennem opnået et stærkt ejerskab til såvel den daglige brug af værktøjet til risikostyring , som den kvartalsmæssige gennemgang  i organisationen med ledelsen.

Det tætte og gode samarbejde med DTU har desuden betydet at projektet er videreudviklet til også at omfatte en ny systematisk dataindsamling af erfaringerne fra de enkelte projekter, så de nemt kan tilgås og bruges fremadrettet.

I den forbindelse har vi netop anvendt Power BI koblet med ”artificial intelligence”.  

Helhedsorienteret risikostyring

En helhedsorienteret tilgang til en ændring af praksis for risikostyring i organisationen kræver en IT-og byggefaglig kvalificering af værktøjets indhold, samt den rette forandringsledelse for implementering værktøjet.

Opdateringen af værktøjet har derfor omfattet en række aktiviteter til at kvalificere den eksisterende model for risikostyring:

·      Ensartet brug af værktøjer og sprogbrug omkring risikostyring

·      Definering af risikokategorier, specifikt til DTU

·      Kalibrering af risikomatrix og prioritering i forhold til tid, økonomi og kvalitet

Implementering af værktøjet har omfattet aktiviteter til at kvalificere beslutningsprocesserne i organisationen:

·       Undervisning af DTU’s egne projektledere i brug af det nye værktøj

·       Paradigme til kvartalsgennemgang af projekterne og styregruppedialog

·       Muligheden for at se risici på tværs af porteføljen.

Værktøjet er blevet suppleret med Power BI og en database til systematisk indsamling af erfaringer fra gennemførte byggeprojekter. Databasen sikrer et feedbackloop i organisationen, der dels kan bruges til at skabe overblik på tværs af projekter for beslutningstagere, og dels giver den enkelte projektleder mulighed for at trække på en stor portefølje af tidligere erfaringer. 

Værdien i et systematisk risiko-overblik på tværs af alle projekter  

Den oprindelige opgave lød på at opdatere et eksisterende værktøj til risikostyring i DTU’s bygherreorganisation. Opdatering af værktøjet har nu givet DTU et mere systematisk fælles sprog for risikostyring på tværs af organisationen.

Undervejs i processen blev det dog klart for alle parter at risikominimering i særligt udførelsesfasen, i høj grad også kræver en mere systematisk indsamling af erfaringer fra tidligere projekter.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.