Kunde:

Region Hovedstaden

Sted:

Center for Økonomi

Størrelsesorden:

1,2 mia. & 2,4 mia. DKK

Omfang:

Det Nye Rigshospital +63.000m2

Nyt Herlev Hospital +50.000m2

Erfa-opsamling på alle RegionH.'s hospitalsbyggerier

Værdifuld viden og erfaring, overføres med fordel til regionernes aktuelle og fremtidige sygehusbyggerier.

Formålet med erfa-opsamlingen

Værdifuld viden og erfaring, der med fordel overføres til regionernes aktuelle og fremtidige sygehusbyggerier.

Med henblik på at sikre at opsamling sker rettidigt – inden projektorganisationerne m.v. opløses og/eller får nye opgaver

Flyttespor, ibrugtagning, Byggeriet fra start til slut.

Videndeling, erfaringsudveksling og sparring omkring centrale elementer i sygehusbyggeri er en helt naturlig og integreret del af regionernes rolle og ansvar som bygherrer.

Der er i arbejdet sat fokus på systematisk opsamling af både de gode og dårlige erfaringer indenfor udvalgte emner med henblik på spredning og nyttiggørelse i regionerne fremadrettet.

Der vil efterfølgende ske en tværgående indsigt i sygehusbyggeriernes erfaringer. Outputtet vil være mere tilgængeligt og have længere levetid end én rapport. Det kan have form af fx en søgbar hjemmeside eller database, hvilket endnu ikke er besluttet.

Erfa-opsamlingen forholder sig til erfaringer gjort over hele byggeriets levetid. Dvs. fra start frem til tidspunktet for afslutning. Erfaringerne med den kliniske ibrugtagning er således ikke medtaget i denne erfaringsopsamling, men planlægges at komme i en særskilt rapportering.

Formålet med erfa-opsamlingen og denne rapport er således at opsamle og formidle erfaringer fra sygehusbyggerier, så de deles mellem de enkelte regionerne og sygehuse med henblik på aktuelle og fremtidige byggeprojekter.

opmærksomhedspunkter og anbefalinger formidlet i fokusområder

anvendelighed:

Erfa-opsamlingen for kvalitetsfondsprojektet ’Det Nye Rigshospital’ skal anvendes i kommende og igangværende kvalitetsfondsprojekter i hele landet.

Resultater

Vores resultater er vores vigtigste anbefalinger. Vi er præcis det værd, som vi skaber sammen med vores kunder. Det har vi beskrevet, så du kan få indblik i den effekt vi kan skabe i din organisation.